Legislatie vanzare-cumparare terenuri

Intocmire dosare
Dosarele transmise de catre primarii trebuie sa cuprinda urmatoarele documente :

a) proces verbal de predare-primire a dosarului, emis de primarie

b) opis cu toate documentele continute în dosar, numerotate si certificate prin semnatura

c) copie dupa oferta de vânzare si Procesul verbal de afi?are a acesteia

d) lista cu preemtorii

e) documentele legale care dovedesc dreptul de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare

f) o copie a BI/CI a vânzatorului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru vânzatorul persoana fizica cu domiciliul în strainatate;

g) o copie legalizata de notarul public ori instanta de judecata, dupa caz, sau certificata pentru conformitate de catre functionarii primariei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (dupa caz: contract de vânzare – cumparare, contract de donatie, proces – verbal de predare – primire, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificate de mostenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

h) extras de carte funciara pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afisarea ofertei, însotit de extrasul de plan cadastral de carte funciara al imobilului, în sistem de coordonate “Stereografic 1970″, în conditiile în care terenul este intabulat;

i) o copie a certificatului constatator de la registrul comertului sau a actului în baza caruia îsi desfasoara activitatea, în cazul vânzatorului persoana juridica;

j) în caz de reprezentare, procura notariala, respectiv delegatia, hotarârea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, în original, precum si o copie a BI/CI a împuternicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru împuternicitul persoana fizica cu domiciliul în strainatate;

k) hotarârea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, în original, din care sa rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societatii, în cazul vânzatorului persoana juridica;

l) certificat de atestare fiscala emis de catre primarie;

m) alte documente doveditoare, dupa caz;

n) adeverinta ca nu s-a exercitat dreptul de preemtiune ;

o) adeverinta pentru situatia speciala de la Ministerul Apararii Na?ionale , Ministerul Cultelor si Ministerul Culturii .

Documentatia se va completa ulterior depunerii la Directia pentru Agricultura Vrancea cu :
– oferta de cumparare însotita de Procesul verbal de afisare a acesteia ;
– lista selectiei ofertantilor din categoria preemtorilor ;
– adeverinta pentru vânzare libera de la primarie în cazul neexercitarii dreptului de preemtiune.

Comments are closed